Logo Bikeman NEW 1
17/01/2024

พนักงานต้อนรับ (Font Man)

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • อายุ 20 – 40 ปี ไม่จํากัดเพศ
 • วุฒิ ปวช. หรือ เทียบเท่าขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • รักงานบริการ อัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต
 • หากมีความรู้ด้านอะไหล่ หรือ รถจักรยานยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน เวลา ปฎิบัติงาน และวันหยุดประจําสัปดาห์

 • วันทํางาน : 6 วันต่อสัปดาห์
 • เวลาทํางาน : 09:00 – 18:00
 • เวลาพัก : 12:00 – 13:00 หรือ สลับกันพัก ตามความเหมาะสมหน้างาน
 • วันหยุดประจําสัปดาห์ : วันพฤหัสบดี

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
 • ค่าทํา งานล่วงเวลา