ทีมงาน

About Team

หากทีมมีการทำงานที่ยอดเยี่ยม ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็จะตามมา!​

ทีมงานของเรา

สนันนาถ กุลไพศาลธรรม

( ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร )

ภัทรพงศ์ จันทรัตน์

( ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน )

จรรยา พิริยะนันทกร

( ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ )

อธิ อาชาวรัตน์

( ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ )

จิตรลดา เลิศกิตติกุล

( ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ )

รัชกฤต รุจิบุณยเดช

( ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ )

ปรัชนันท์ วงษ์กรุฏ

( ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน )

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล